JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela zgrade u sklopu kompleksa „Kampus“

26.10.2020.

Uvid u dio zgrade može se izvršiti svakog radnog dana (od 07:00 do 15:00 sati) do zaključenja ovog natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/625-340.
Kampus d.o.o. će sa obrtom ili pravnom osobom koja ostvari pravo na zakup dijela zgrade zaključiti Ugovor o zakupu.
Ponude se primaju u upravnoj zgradi trgovačkog društva „Kampus“ d.o.o., Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 1., u zapečaćenom omotu s naznakom „KAMPUS – zakup – NE OTVARATI“.
Ponude se predaju od dana objave javnog poziva zaključno s 02.11.2020. godine u 11:00 sati kada će se izvršiti otvaranje ponuda u prostorijama Kampus d.o.o., Trg. Dr. Žarka Dolinara 1, soba broj 8. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se razmatrati.
Sve informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona: 048/625-340.

Ostale info možete saznati na

 Javni natječaj